Informacje i rezerwacje: +48 601 889 243

ZAPISY NA MISTRZOSTWA – KLETNO 17 SIERPNIA 2019 r.

Prosimy o skorzystanie z poniższych formularzy, dzięki którym możecie Państwo zapisać się na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów – Kletno 2019. Wybieramy jedną z czterech kategorii (Rodziny, Dzieci, Dorośli lub Pracownicy KGHM)  – można zgłosić jedną drużynę – drużyna może liczyć od jednej do trzech osób. Prosimy osobę zgłaszającą o podanie adresu email, jak również imienia i nazwiska pozostałych członków drużyny (jeśli drużyna składa się z jednej osoby, to oczywiście wpisujemy tylko swoje dane). Ilość miejsc (drużyn) jest ograniczona.

Drużyny zarejestrowane przez formularz prosimy o przybycie w dniu Mistrzostw najpóźniej o 13.45.

Przed rezerwacją zapoznaj się z Regulaminem i Polityką prywatności:

XIV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW
odbędą się 17 sierpnia ( sobota ) 2019 r. godz. 13.00

13.00 – 14.00 – Zapisy, losowanie działek
14.00 – 14.30 – Kurs rozpoznawania minerałów
14.30 – Rozpoczęcie poszukiwań
16.00 – Zakończenie poszukiwań, obrady Jury
16.30 – Rozdanie nagród

Dzieci i młodzież do lat 15-tu biorą udział w zawodach na takich samych zasadach jak dorośli ale czas trwania zawodów wynosi 45 min.

Regulamin

CELE

Cele naukowe:
• rozpowszechnianie wiedzy na temat mineralogii;
• poznawanie w sposób empiryczny trudne zagadnienia z dziedziny geologii;
• zebranie próbek minerałów – oznaczenie, nazwanie ich;
• wykonanie dokumentacji fotograficznej w/w minerałów.
Cele sportowe:

 • kilkugodzinna penetracja wyznaczonego terenu w Dolinie Kleśnicy;
  • wydobycie najpiękniejszego okazu minerału;
  • zdobycie tytułu Mistrza Polski w Poszukiwaniu Minerałów.
  Promocja regionu turystycznego Ziemi Kłodzkiej.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorami XIV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Poszukiwaniu Minerałów są:

 • Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie,
  • Sołectwo Kletno,
  • Agroturystyka „Nad Stawami” Monika i Paweł Figurscy,
  • Park Linowy Kletno.

1.2. Honorowy mecenat nad XIV Mistrzostwami Polski w Poszukiwaniu Minerałów objęli:

Przewodniczący Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN prof.dr hab.Janusz Janeczek

1.3. Patronat medialny:

 • Media Stock
 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. LOKALIZACJA

Region: Dolny Śląsk
Kraina: Sudety Wschodnie, Ziemia Kłodzka
Powiat: Kłodzko
Gmina: Stronie Śląskie
Wieś: Kletno /Dolina rzeki Kleśnicy wcięta między dwa rozłogi Masywu Śnieżnika/

Miejsce:

Teren wsi był dawniej miejscem bardzo różnorodnych eksploracji górniczych, a obecnie jest celem licznych wypraw poszukiwaczy minerałów. Zawdzięczamy to urozmaiconej budowie jednostki geologicznej nazywanej Metamorfikiem Śnieżnika. Jest ona bardzo starą formacją, datowaną na 570 mln lat i zaliczaną do przełomu proterozoiku i paleozoiku. Wydobywano tu od średniowiecza rudy żelaza, srebra, fluoryt a nawet rudy uranu i złoto. Dolina jest wycięta w kruchych skałach, tzw. łupkach, gnejsach i paragnejsach, w których występują erlany i soczewy marmurów. W miejscach styku odmiennych rodzajów skał występują rudy żelaza (magnetyt, limonit, syderyt i sferosyderyt) oraz srebra (galena) a nawet miedzi. W skałach we wnętrzu Żmijowca prowadzono głęboką penetrację w celu pozyskania fluorytu oraz występującej w jego sąsiedztwie blendy smolistej, czyli rudy uranu. W sumie na stosunkowo niewielkim obszarze doliczono się tu prawie 50 pierwiastków tworzących blisko 70 minerałów.

2.2. TERMIN

 • XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów odbędą się :
  17 sierpnia 2019 roku /sobota/

2.3. SKŁAD JURY

 • W skład Jury wchodzą 3 osoby, które spośród siebie wyznaczą sędziego głównego zawodów:
  – mgr inż. Katarzyna Zagożdżon
  – dr Paweł Zagożdżon
  – Daniel Cudziło (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi – Oddział Sudecki)
  – Dariusz Domagała – Kopalnia Niklu, Chryzoprazu i Opalu w Szklarach

2.4. KOMPETENCJE JURY

 • Jury podejmuje decyzje w sprawach związanych z zasadami konkursu. W szczególności dotyczy to interpretowania regulaminu, ustalania postępowania w przypadkach, które nie zostały w regulaminie przewidziane.

2.5. SKŁAD DRUŻYN

 • W skład drużyny może wchodzić od 1 do 3 zawodników.
 • Kategorie drużyn:

– Dorośli,

– Dzieci i młodzież do lat 15-stu,

– Rodziny,

– Pracownicy KGHM.

• W każdej drużynie musi być wyznaczony kapitan. Pełni on rolę reprezentacyjną i prowadzi rozmowy z Jury.
• Organizatorzy mogą wydać zgodę na eksponowanie znaków sponsorskich pojedynczym zawodnikom, drużynom lub klubom.

2.6. REJESTRACJA DRUŻYN

 • Prosimy zgłaszać drużyny za pośrednictwem formularza rezerwacji, lub osobiście w dniu Mistrzostw (ilość miejsc ograniczona)
  • Opłata startowa – 30 zł od osoby /słownie: trzydzieści złotych/ na cele organizacyjne, płatna przed zawodami.

2.7. Technika pozyskiwania minerałów dowolna, obowiązują jednak podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa.

2.8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.

2.9. Znalezione minerały należy na miejscu zawodów przekazać członkom jury, w celu ich oznakowania, a następnie punktacji.

2.10. DYSKWALIFIKACJA

 • Drużyna może zostać zdyskwalifikowana w przypadku, gdy:
 • nie stawi się na zawody;
 • włączy do konkursu przywieziony ze sobą eksponat;
 • nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa;
 • O dyskwalifikacji drużyny decyduje Jury.

2.11. Kryterium oceny znalezionych minerałów jest specjalna punktacja.

Minerały zebrane przez uczestników Zawodów będą oceniane według poniższych kryteriów:
1. Rzadkość występowania okazów na terenie Doliny Kleśnicy (1 – 10 pkt).
2. Wielkość minerału (1 – 10 pkt).
3. Walory wizualno – kolorystyczne (1 – 10 pkt).
4. Ocena sędziowska (1 – 10 pkt). Każda z drużyn może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej ilości punktów zostanie zarządzona dogrywka, która będzie polegać na ocenie kolejnych minerałów.
Ocenie podlega jeden okaz, wybrany przez zawodników!
Ocenie podlega wielkość minerału, a nie skały, w której minerał występuje!

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody za pierwsze trzy miejsca.

3.2. Organizatorzy zapewniają wspaniałą zabawę i sportowe współzawodnictwo.

 1. NAGRODY

Organizatorzy przewidują nagrody za :
Dorośli:
I Miejsce
II Miejsce
III Miejsce
Dzieci i młodzież do lat 15-tu :
I Miejsce
II Miejsce
III Miejsce
Rodziny :
I Miejsce
II Miejsce
III Miejsce

Pracownicy KGHM :
I Miejsce
II Miejsce
III Miejsce

ORGANIZATORZY NIE ODPROWADZAJĄ PODATKU OD WRĘCZONYCH NAGRÓD !!!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIV MISTRZOSTWACH POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Kilińskiego 24 , NIP: 881-13-89-852. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym (oraz w innych miejscach, np. dla celów rejestracji organizowanych przez nas wydarzeń) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli np. rejestrujesz się na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail. Usługodawca jest także administratorem osób korzystających z formularza kontaktowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na organizowane przez nas wydarzenie,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] skorzystałeś z formularza kontaktowego.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@localhost
8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody przez Ciebie bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
11. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§3. Pliki cookies

17. Witryna [adres] używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji naszych działań.
19. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

W przypadku braku miejsc prosimy o skorzystanie z możliwości zapisu na listę rezerwową za pomocą formularza poniżej głównych kategorii.

[dpProEventCalendar id=”1″]