Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Kilińskiego 24 , NIP: 881-13-89-852. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym (oraz w innych miejscach, np. dla celów rejestracji organizowanych przez nas wydarzeń) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli np. rejestrujesz się na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail. Usługodawca jest także administratorem osób korzystających z formularza kontaktowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na organizowane przez nas wydarzenie,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] skorzystałeś z formularza kontaktowego.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@localhost
8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody przez Ciebie bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
11. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.